50000 تومان
افزودن به سبد خرید
0 فروش 282 بازدید
جزئیات محصول
تعداد قسمت: 1
پسوند فایل: zip
حجم فایل: 1MB
فایل راهنما: دارد
فریم ورک: MATLAB
بسته نصبی: ندارد
امکانات: ام فایل متلب و فایل گزارش پی دی اف (9 صفحه) و تصویر ورودی
تاریخ انتشار: 15 فوریه 2021
دسته بندی: ,,,

تبلیغات

پروژه متلب شمارش درختان در تصویر

در مرحله اول، تصویر ورودی فراخوانی میشود. همچنین در این مرحله، تصویر رنگی تبدیل به تصویر سطح خاکستری میشود.

در گام دوم، از گرادیان برای تقطیع استفاده شده است. برای این منظور از لبهیاب سوبل برای محاسبه گرادیان تصویر استفاده شده است

در ادامه مرحله دوم، ت صویر گرادیان به الگوریتم واتر شد داده شده تا تقطیع ت صویر را انجام دهد.
الگوریتم واتر شد در نرمافزار MATLABپیاده سازی شده ا ست. Lدر روابط زیر یک ت صویر سطح خاکستری است که با استفاده از دستور )…( label2rgbبه یک تصویر رنگی تبدیل شده است

گام سووم مربوج ادا نمودن پی زمینه از پسزمینه اسوت. ابتدا، الگوریتم مورفولوژی باز ( )openبر روی تصویر اولیه اعمال میشود.

در ادامه الگوریتم مورفولوژی اروژن به تصویر بالا اعمال میشود.

سپس، اعمال الگوریتم بستن close

سووپس، الگوریتم dilationبه تصووویر بالایی اع مال میشووود و سووپس با اسووت فاده از دستور ،imcomplementتصویر نگاتیو میگردد

.

.

.

خطوج نازکی که در تصویر بالا مشاهده مینمایید، مربوج به ناحیه بندی تصویر است. در اینجا مراحل اصوولی الگوریتم به پایان میرسوود و در ادامه تنها از ناحیهبندی رنگی برای نمای تصووویر به منظور افزای کیفیت بصری استفاده میشود. به عنوان نمونه، با استفاده از دستورار زیر، تصویر بالا به یک تصویر رنگی تبدیل میشود

افزودن به سبد خرید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

محصولات پر فروش

پر فروش ترین محصولات فروشگاه روکساوب