100000 تومان
افزودن به سبد خرید
0 فروش 215 بازدید
جزئیات محصول
تعداد قسمت: 1
پسوند فایل: zip
حجم فایل: 2MB
فایل راهنما: ندارد
فریم ورک: word
بسته نصبی: ندارد
امکانات: فایل ورد فارسی (81 صفحه)
تاریخ انتشار: 17 فوریه 2021
دسته بندی: ,

تبلیغات

پژوهشی بر تأثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع

چکیده

استفاده از منابع انرژي تجديدپذير در شبكه هاي توزيع انرژي با عنوان منابع توليد پراكنده براي بارهاي مصرفي پراكنده و كم در يك منطقه مي تواند راهكار مناسبي جهت كاهش هزينه­هاي اقتصادي ، كاهش آلودگي محيط زيست و افزايش بهره وري انرژي گردد . از آنجايي كه مهمترين هدف از استفاده از منابع انرژي تجديد پذير كاهش هزينه هاست لذا لازم است تا بررسي هاي اقتصادي دقيقي براي شبكه هاي توزيع مورد نظر صورت گيرد ونوع منبع انرژي تجديدپذير و مقدار انرژي توليد شده با توجه به ساير پارامترهاي شبكه نظير بارهاي مصرفي ، هزينه احداث و بهره برداري اين نيروگاهها و مقايسه آن با هزينه سوخت مصرفي نيروگاهها و شبكه هاي برق سراسري موجود مد نظر قرار گيرد از اين رو در فصل دوم ابتدا به بررسي ويژگي هاي اقتصادي منابع انرژي تجديدپذير پرداخته و سهم اين انرژي ها را در ايران و ساير كشورهاي جهان مورد بررسي قرار مي دهيم . سپس به بررسي مسائل اقتصادي و ميزان بهره وري انرژي در صورت استفاده از چنين منابعي به منظور توليد انرژي الكتريكي مي پردازيم . آن گاه نرم افزارهاي تخصصي VIPOR, HOMER ويژه بررسي هاي اقتصادي استفاده از منابع انرژي تجديد پذير در شبكه هاي توزيع معرفي شده و ميزان صرفه جويي هاي اقتصادي و بهره وري انرژي را در صورت استفاده از منابع تجديدپذير با انجام شبيه سازي هاي نمونه و بررسي نتايج آن ها مورد بررسي قرار مي دهيم .

در فصل سوم روشي جديد براي ايجاد هماهنگي حفاظتي بين رله هاي اضافه جريان در يك شبكه توزيع با حضور منابع توليد پراكنده ، با استفاده از تئوري گراف ارائه شده است ، كه مبناي استفاده از حفاظت تطبيقي و گسترده توسط تكنولوژي مدرن فن آوري اطلاعات قرار گيرد . روش پيشنهادي بر روي يك شبكه توزيع نمونه و با استفاده از نرم افزار DIGSILENT شبيه سازي و صحت عملكرد اين هماهنگي با استفاده از نتايج شبيه سازي ارائه شده است .

استفاده از مولدهاي پراكنده DG در سيستم توزيع ، منافعي را براي شركت هاي توليد كننده ، مصرف كنندگان برق و به طور كلي جامعه به هم راه دارد . كاهش تلفات خطوط ، بهبود پروفيل ولتاژ ، كاهش انتشار گازهاي آلاينده ، آزادسازي ظرفيت سيستم هاي توزيع و انتقال ، به تعويق افتادن سرمايه گذاري براي توسعه شبكه ، ارتقاء بهره وري و افزايش امنيت براي بارهاي حساس و پراهميت شبكه هاي توزيع از نتايج مثبت بكارگيري DG براي توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي در شبكه است . در فصل چهارم ويژگيهاي سيستمهاي DG و اثرات مثبت آنها را در شبكه توزيع از ديدگاه عمومي ، فني و اقتصادي تشريح كرده ، شاخصهاي سودمندي براي ارزيابي عملكرد اين سيستمها در شبكه از نظر ولتاژ ، تلفات و اثرات زيست محيطي ارائه مي­كنيم. شاخص ديگري تعريف مي كنيم با عنوان شاخص حساسيت با هدف اصلاح ولتاژ شينهاي شبكه كه بر اساس آن مكان يابي سيستمهاي فتوولتاييك PV به عنوان نوعي مولد پراكنده با استفاده از الگوريتم گراف تلفيق شده با تحليل حساسيت انجام و ارائه شده است . نتايج حاصل از اين
مكان يابي بر ولتاژ و تلفات شبكه ارائه مي شود و در نهايت سودمندي اين سيستمها را با استناد به شاخصهاي سودمندي نيز نشان مي دهيم

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

بسمله……………………………………………………………………………………………………………………………………               ا

عنوان  …………………………………………………………………………………………………………………………………ب

تقدیم به ………………………………………………………………………………………………………………………………..ج

سپاسگزاری …………………………………………………………………………………………………………………………..د

چکیده ………………………………………………………………………………………………………..ه

فهرست………………………………………………………………………………………………………..ز

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول : توليد پراكنده و مزاياي استفاده از آن

۱- ۲- توليد پراكنده (DG)………………………………………………………………………………………………………5

۱- ۲-۱- توليد………………………………………………………………………………………………………………۵

۱- ۲-۲- مسائل نظارتي و تكنولوژي ………………………………………………………………………………۶

۱- ۳- مزاياي استفاده از توليد پراكنده…………………………………………………………………………………………۷

۱- ۳-۱- توليد برق اضطراري……………………………………………………………………………………….. .۷

۱- ۳-۲- كيفيت توان و قابليت اطمينان……………………………………………………………………………..۸

۱- ۳-۳- توليد برق و گرما به صورت همزمان……………………………………………………………………۸

۱-۳-۴- پيك سائي…………………………………………………………………………………………………………۸

۱- ۴- توليد پراكنده و مسائل زيست ‌محيطي………………………………………………………………………………..۸

۱- ۵- فن‌آوري‌هاي توليد پراكنده از منابع تجديدپذير……………………………………………………………………۹

۱- ۵-۱- توربين‌هاي بادي……………………………………………………………………………………………….۹

۱- ۵-۲- فتوولتائيك (PV)…………………………………………………………………………………………….10

۱- ۵-۳- پيل سوختي (Fuel Cell)………………………………………………………………………………..10

۱- ۶- ارزيابي اقتصادي فن‌آوري‌هاي توليد پراكنده………………………………………………………………………..۱۱

۱- ۷- ضرورت‌هاي رويكرد ايران……………………………………………………………………………………………….۱۲

فصل دوم : تحليل و بررسي ويژگي هاي اقتصادي استفاده از منابع انرژي تجديدپذير به عنوان منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع

۲-۱-منابع انرژي هاي تجديدپذير و ويژگي هاي آنها………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-نتايج شبيه سازيهاي انتخاب بهينه اقتصادي توسط نرم افزار HOMER …………………………………18

۳-۲-نتايج شبيه سازيهاي انتخاب بهينه اقتصادي توسط نرم افزار VIPOR ……………………………………21

فصل سوم: كاربرد تئوري گراف براي حفاظت تطبيقي و گسترده در شبكه هاي توزيع با حضور منابع توليد پراكنده

۳-مباني استفاده از تئوري گراف در حفاظت………………………………………………………………………………۲۷

۳-۱-واحد – رله و كاربرد آن …………………………………………………………………………………………………۲۷

۳-۲-دياگرام وابستگي ……………………………………………………………………………………………………………۲۸

۳-۳-مجموعه نقاط شكست…………………………………………………………………………………………………….۲۹

۳-۴-ماتريس توالي نسبي ……………………………………………………………………………………………………….۲۹

۳-۴-شبيه سازي شبكه نمونه…………………………………………………………………………………………………..۳۳

فصل چهارم: ارزيابي تأثير سيستمهاي توليد پراكنده بر عملكرد شبكه هاي توزيع برق با مطالعه موردي مولدهاي فتوولتاييك

۴-۱- توليد انرژي………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۴-۲-توليد پراكنده ………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۴-۳-انواع تكنولوژي هاي توليد پراكنده ………………………………………………………………………………….۴۱

۴-۴-سهم تكنولوژي هاي توليد پراكنده در بازار توليد برق…………………………………………………………۴۲

۴-۵-كارايي سيستمهاي توليد پراكنده در شبكه توزيع………………………………………………………………..۴۳

۴-۶-سنجش كارآيي مولدهاي DG درشبكه …………………………………………………………………………..۴۶

۴-۷-شاخص هاي سودمندي سيستمهاي در شبكه توزيع…………………………………………………………..۴۶

۴-۸-شاخص بهبود پروفیل ولتاژ…………………………………………………………………………………………….۴۷

۴-۹-شاخص کاهش تلفات خط……………………………………………………………………………………………..۴۸

۴-۱۰-شاخص کاهش تاثیرات محیطی……………………………………………………………………………………..۴۹

۴-۱۱-شاخص حساسیت با هدف اصلاح ولتاژ شین های شبکه …………………………………………………۴۹

۴-۱۲-نصب سیستمهای فتوولتاییک در شبکه سیوانلار……………………………………………………………….۵۰

۴-۱۳سودمندی مولدهای فتوولتاییک بر اساس شاخص های سودمند…………………………………………..۵۴

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

فهرست علائم  …………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

كلمات اختصاري………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………..۶۲

افزودن به سبد خرید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

محصولات پر فروش

پر فروش ترین محصولات فروشگاه روکساوب