جزئیات محصول
تاریخ انتشار: 25 ژانویه 2021
دسته بندی:

مدل هري مار كوويتس

هري مار كووتيس به دليل معرفي مفهوم اندازه‌گيري ريسك و كاربرد آن در انتخاب پرتفوليوها معروف است. وي با اين عقيده كه به‌طور متوسط بسياري از سرمايه‌گذاران ريسك گريزند، كارش را براي حداكثر كردن بازده مورد انتظار با حداقل ريسك آغاز كرد. مدل ماركوويتس يك مدل نظري براي تحليل ريسك بازده و روابط بين آن‌هاست. وي از تحليل آماري براي اندازه‌گيري ريسك استفاده كرد. مدل وي سرانجام به مفهوم پرتفوليوهاي كارا منجر شد. يك پرتفوليوي كارا پرتفوليويي است كه براي يك سطح مشخص از ريسك، بالاترين بازده را دارد يا براي يك سطح مشخص از بازده، حداقل ريسك را.

مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي

مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي توضيح چگونگي قيمت‌گذاري ريسك اوراق بهادار در بازار، ايجاد شده است. در حقيقت مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (CAPM)، توسعه داده شده تئوري پرتفوليوي مدرن (MPT) ماركوويتس است.

براساس مدل CAPM ارتباط بين ريسك و بازده به صورت خطي است. اين مدل چارچوبي فراهم مي‌آورد كه با استفاده از آن مي‌توان ريسك سيستماتيك هر يك از دارايي‌ها و ريسك سيستماتيك پرتفوليوهايي را كه به خوبي متنوع شده‌اند، محاسبه كرد. بر طبق اين مدل، بازده مورد انتظار هر دارايي عبارت است از نرخ بازده بدون ريسك به علاوه صرف ريسك:

(پاداش يا صرف ريسك)* بتا + نرخ بازده بدون ريسك = بازده مورد انتظار دارايي موردنظر i=1,2,…,N

كه RM بازده مورد انتظار بازار،  بتاي بازار براي دارايي i و RF نرخ بازده بدون ريسك است.

اين مدل از مدل‌هاي قيمت‌گذاري سهام مبتني بر انتظارات آتي از تغييرات قيمت و سود سهام مي‌باشد.

تئوری پرتفوی از دیدگاه مارکوئیتز

لغت پرتفلیو، در عبارت ساده، به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود این سرمایه گذار می تواند یک فرد یا یک موسسه باشد. از نظر تکنیکی، یک پرتفلیو دربرگیرنده مجموعه ای از داراییهای واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است.

در سال ۱۹۵۰ هری مارکوئیتز مدل اساسی پرتفلیو را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری مدرن پرتفلیو گردید.

مارکوئیتز، اولین کسی بود که مفهوم پرتفلیو و ایجاد تنوع را به صورت روش رسمی بیان کرد. او به صورت کمی نشان داد که چرا و چگونه تنوع سازی پرتفلیو می تواند باعث ریسک سرمایه گذار شود.

ایجاد تنوع کاملاً حائز اهمیت است به طوری که می توان گفت که قانون شماره یک مدیریت پرتفلیو، ایجاد تنوع است. سرمایه گذاران نسبت به آینده مطمئن نیستند باید برای کاهش ریسک دست به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری خود بزنند.

مارکوئیتز همچنین مفهوم پرتفلیو کارا را مطرح کرد. پرتفلیو کارا به معنای ترکیب مطلوب اوراق بهادار به نحوی است که ریسک آن پرتفلیو در ازای نرخ بازده معین به حداقل رسیده باشد.

ریسک و بازده از دیدگاه  مارکوییتز

منحني ab مجموعه اي كارآ از پرتفليو دارايي هاي ريسك دار را نشان مي دهد.بازده دارايي بدون ريسك ( RF) بر روي محور عمودي رسم مي شود چون ريسك برار صفر است.سرمايه گذاران ميتوانند اين دارايي هاي بدون ريسك را با مجموعه كارآي پرتفليو بر روي مرز كارآيي تركيب كنند.از طريق رسم يك خط ميان RF وپرتفليو ها ي متعدد ريسك دار بر روي مرز كارآيي،مي توان تركيب مختلف ريسك و بازده را كه قبلا وجود نداشت مورد بررسي قرار داد.

تئوری پرتفوی از دیدگاه مارکوئیتز

لغت پرتفلیو، در عبارت ساده، به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود این سرمایه گذار می تواند یک فرد یا یک موسسه باشد. از نظر تکنیکی، یک پرتفلیو دربرگیرنده مجموعه ای از داراییهای واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است.

در سال ۱۹۵۰ هری مارکوئیتز مدل اساسی پرتفلیو را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری مدرن پرتفلیو گردید.

مارکوئیتز، اولین کسی بود که مفهوم پرتفلیو و ایجاد تنوع را به صورت روش رسمی بیان کرد. او به صورت کمی نشان داد که چرا و چگونه تنوع سازی پرتفلیو می تواند باعث ریسک سرمایه گذار شود.

ایجاد تنوع کاملاً حائز اهمیت است به طوری که می توان گفت که قانون شماره یک مدیریت پرتفلیو، ایجاد تنوع است. سرمایه گذاران نسبت به آینده مطمئن نیستند باید برای کاهش ریسک دست به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری خود بزنند.

مارکوئیتز همچنین مفهوم پرتفلیو کارا را مطرح کرد. پرتفلیو کارا به معنای ترکیب مطلوب اوراق بهادار به نحوی است که ریسک آن پرتفلیو در ازای نرخ بازده معین به حداقل رسیده باشد.

مدل مارکوئیتز راه حل صحیحی را برای مسائل پرتفلیو ارائه می دهد، به این معنا که با داشتن مجموعه ای از ورودیها، از طریق روشهای کارای مارکوئیتز می توان مجموعه بهینه پرتفلیوها را انتخاب کرد.

برای هر مجموعه N اوراق بهاداری، تعداد n(n-1) کوواریانس وجود دارد.

مارکوئیتز در کار اصلی خود، استفاده از شاخصی را پیشنهاد می کند که رابط میان اوراق بهادار و کوواریانس است. ویلیام شارپ با پیگیری کارهای مارکوئیتز، مدل تک شاخص را که بازده هر اوراق بهادار را به بازده شاخص سهام عادی مرتبط می سازد ارائه داد.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد