جزئیات محصول
تاریخ انتشار: 25 ژانویه 2021
دسته بندی:

فهرست دستورهای جعبه ابزار سیستم‏های کنترلی در نرم افزار متلب.

محاسبه قدرمطلق. abs
محاسبه ماتریس k از روی جاگذاری قطبهای A-BK در مکان مورد نظر. acker
تنظیم کردن مقیاس شکل یا نمودار موجود. axis
فرکانس پهنای باند را می‏دهد. bandwidth
رسم دیاگرام بود. bode
تبدیل سیستم‏های پیوسته به سیستم‏های گسسته با روش zoh. c2dm
محاسبه تحقق‏های استاندارد (کانویکال) در فضای حالت. canon
پاک کردن نمودار موجود. clf
ضرب کردن چندجمله‏ای‏ در هم (دستور deconv را هم نگاه کنید). conv
ماتریس کنترل پذیری را محاسبه می‏کند (دستور obsv را هم نگاه کنید). ctrb
تقسیم کردن چندجمله‏ای‏‏ها (دستور conv را هم نگاه کنید). deconv
محاسبه دترمینان یک ماتریس. det
محاسبه پاسخ ضربه سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور dstep را هم نگاه کنید). dimpulse
طراحی LQR برای سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور lqr را هم نگاه کنید). dlqr
شبیه سازی سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور lsim را هم نگاه کنید). dlsim
پاسخ پله سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور stairs را هم نگاه کنید). dstep
محاسبه مقادیر ویژه ماتریس. eig
عددی بسیار کوچک. eps
تعیین معادلات دینامیکی روئیت گر با دریافت معادلات حالت سیستم و بهره روئیت گر. estim
ارتباط دو سیستم در ساختار پسخوراند. feedback
رسم یک شکل جدید (دستورات axis و subplot را هم نگاه کنید). figure
برای ایجاد حلقه در برنامه. for
فرمت عدد را مشخص می‏کند. format
ایجاد یک تابع در mfile. function
شبکه کردن صفحه نمودار. grid
اضافه کردن متن به یک نمودار. gtext
نگه داشتن یک نمودار برای نمایش با دیگر نمودارها. hold
برای انجام یک دستورالعمل. if
نمایش قسمت موهومی‏یک عدد مختلط (دستور real را هم نگاه کنید). imag
پاسخ ضربه سیستم‏های پیوسته خطی و ثابت با زمان (دستور dlsim، lsim، step را هم نگاه کنید). impulse
محاسبه پاسخ سیستم به شرایط اولیه (پاسخ ورودی صفر). initial
دستور برای ورود یک پارامتر به برنامه توسط کاربر. input
پیدا کردن معکوس یک ماتریس. inv
نمایش خطوط شبکه ای ثابت‏های ضریب میرایی و زمان نشست (دستور sgrid، zgrid، sigrid را هم نگاه کنید). jgrid
ایجاد راهنما برای یک گراف. legend
طول رشته یا بردار (دستور size را هم نگاه کنید). length
یک بردار با بازه‏های ثابت و مساوی ایجاد می‏کند. linspace
نمودار نایکوئیست در مقایس لگاریتمی‏(دستور nyquist را هم نگاه کنید). lnyquist1
لگاریتم طبیعی را محاسبه می‏کند. log
رسم نمودار با مقیاس log-log loglog
یک بردار با فواصل لگاریتمی‏ایجاد می‏کند. logspace
طراحی lqr برای سیستم‏های خطی (دستور dlqr را هم نگاه کنید). lqr
سیستم‏های خطی را شبیه سازی می‏کند. lsim
حد فاز و حد بهره را محاسبه می‏کند. margin
نرم یک بردار را محاسبه می‏کند. norm
رسم دیاگرام نایکوئیست. nyquist
ماتریس روئیت پذیری را محاسبه می‏کند. obsv
جدا کردن حالت‏های روئیت ناپذیر و روئیت پذیر سیستم. obsvf
بردار یا ماتریس با درایه‏های واحد ایجاد می‏کند. ones
محاسبه ماتریس K با استفاده از جایابی قطب‏ها در محل مورد نظر. place
رسم نمودار (دستورات subplot, axis, figure را هم نگاه کنید). plot
چندجمله‏ای‏ مشخصه را برای یک ماتریس محاسبه می‏کند. poly
جمع کردن دو چندجمله‏ای‏ با هم. polyadd
محاسبه مقدار چندجمله‏ای‏. polyval
چاپ کردن نمودار. print
رسم محل صفر و قطب سیستم‏های خطی در صفحه s. pzmap
محاسبه رتبه یک ماتریس. rank
محاسبه قسمت حقیقی یک عدد موهومی. real
پیدا کردن مقدار k در محل مشخص شده بر روی ترسیمه مسیر ریشه‏ها. rlocfind
رسم مکان هندسی ریشه‏ها. rlocus
پیدا کردن ریشه‏های یک چندجمله‏ای‏. roots
پیدا کردن ضریب مقیاس در سیستم‏های فیدبک کامل متغیرهای حالت. rscale
اتصال داخلی سری سیستم‏های خطی مستقل از زمان. series
تنظیم تعداد فاصله‏های خالی روی هر یک از محورها. set
نمایش خطوط شبکه ای ثابت‏های ضریب میرایی و فرکانس طبیعی (دستور sigrid, zgrid را هم نگاه کنید). sgrid
نمایش خطوط شبکه ای با زمان نشست ثابت (دستور zgrid, sgrid را هم نگاه کنید). sigrid
ابعاد یک بردار یا یک ماتریس را حساب می‏کند. size
جذر. sprt
مدل فضای حالت را ایجاد می‏کند یا سیستم LTI را به فضای حالت تبدیل می‏کند. ss
تبدیل محورهای حالت در نمایش فضای حالت (اعمال تبدیل تشابهی). ss2ss
مدل فضای حالت را به تابع تبدیل مبدل می‏کند. ss2tf
مدل فضای حالت را به فرم نمایش صفر و قطب مبدل می‏کند. ss2zp
دسترسی به ماتریس‏های a,b,c,d فضای حالت از روی مدل سیستم. ssdata
رسم پاسخ پله سیستم گسسته. stairs
رسم پاسخ پله. step
تقسیم کردن پنجره نمایش منحنی به چند قسمت. subplot
اضافه کردن یک متن به نمودار. text
ایجاد تابع تبدیل. tf
تبدیل نمایش تابع تبدیل به فرم فضای حالت. tf2ss
تبدیل نمایش تابع تبدیل به فرم نمایشی صفر و قطب. tf2zp
اضافه کردن عنوان به یک نمودار. title
اضافه کردن یک متن به محورهای x و y. xlabel/ylabel
بردار یا ماتریس صفر را ایجاد می‏کند. zeros
نمایش خطوط شبکه ای ثابت‏های ضریب میرایی و فرکانس طبیعی (دستور sgrid, sigrid را هم نگاه کنید). zgrid
تبدیل نمایش صفر و قطب به مدل فضای حالت. zp2ss
تبدیل نمایش صفر و قطب به تابع تبدیل. zp2tf

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد