شماره عنوان مقاله نمونه
۱ الگوریتم‌ بازگشتی Performance of three recursive algorithms for fast space-variant Gaussian filtering

بررسی عملکرد الگوریتم‌های بازگشتی برای فیلتر گوسی سریع متغیر با مکان

سال ارائه:  ۲۰۰۳

۲ الگوریتم استخراج ویژگی Ear Biometrics Based on Geometrical Feature Extraction

تشخیص هویت با استفاده از یک سری ویژگی های گوش و الگوریتم خوشه بندی

سال ارائه:  ۲۰۰۵

۳ الگوریتم های موازی Parallel  genetic  algorithm  in  bus  route  headway  optimization

الگوریتم ژنتیک موازی در بهینه سازی راه های فواصل بین وسایل نقلیه

سال ارائه:  ۲۰۱۱

۴ الگوریتم ژنتیک The optimized copyright protection system with gennetic watermaking

طراحی سیستم حق چاپ بهینه شده به کمک الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  ۲۰۰۹

۵ الگوریتم کرم شب A Chaotic Firefly Algorithm Applied to Reliability-Redundancy Optimization

سال ارائه:  ۲۰۱۱

الگوریتم کرم شب تاب نامنظم طرحی کاربردی برای قابلیت اطمینان

۶ الگوریتم ذوب فلزات Simulated Annealing based Heuristic Approach for Dynamic Load Balancing Problem on Heterogeneous Distributed Computing System

زمانبندی و توازن بار منابع در سیستم توزیع شده هست که با الگوریتم ذوب فلزات

سال ارائه:  ۲۰۱۳

۷ الگوریتم پرندگان A Feature Selection Algorithm to Intrusion Detection Based on Cloud model and Multi Objective Particle Swarm Optimization

سال ارائه:  ۲۰۱۱

الگوریتم پرندگان، pso ، بهینه سازی ازدحام ذرات

۸ الگوریتم مورچگان انتخاب مسیر مناسب حرکت سنسور در شبکه های بی سیم سنسوری  با الگوریتم مورچگان

Energy-aware routing algorithm for wireless sensor networks

سال ارائه:  ۲۰۱۵

۹ الگوریتم کلونی زنبور عسل Classification of remote sensed data using Artificial Bee Colony algorithm

سال ارائه:  ۲۰۱۵

کلید واژه : بهینه کردن الگوریتم کلونی زنبور عسل

 

۱۰ الگوریتم خوشه‌بندی A Comparison of Document Clustering Techniques

مقایسه روش های خوشه بندی سند

سال ارائه:  ۲۰۰۰

۱۱ الگوریتم فازی Supervisory Fuzzy Control for 5 DOF Robot Arm

کنترل کننده فازی و کنترل روبات با پنج درجه آزادی

سال ارائه:  ۲۰۱۲

۱۲ الگوریتم پیش‌بین DESIGN OF STABILIZING SIGNALS BY USING MODEL PREDICTIVE CONTROL

شبیه سازی تثبیت کننده پایداری سیستم بر مبنای کنترل پیش بین (MPC)

سال ارائه:  ۲۰۱۰

۱۳ الگوریتم مقاوم Robust control of an industrial boiler system; a comparison between two approaches Sliding mode control &Hinf technique

کنترل واقعی یک سیستم دیگ بخار صنعتی؛ مقایسه ای بین دو نگرش: کنترل نحوه لغزش و تکنیک

سال ارائه:  ۲۰۰۹

۱۴ الگوریتم تطبیقی A new approach to adaptive control no nonlinearities

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل تطبیقی

۱۵ الگوریتم کنترل بهینه Optimal Control of HIV Dynamic Using Embedding Method

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: –

کلید واژه : پردازش تصویر، پزشکی، مدل سازی، کنترل بهینه،کنترل خطی، LP

۱۶ الگوریتم کنترل مد‌‌ لغزشی New Sliding-Mode Observer for Position Sensorless Control of Permanent-Magnet Synchronous Motor

طراحی رویتگر مودلغزشی درایو بدون حسگر جهت دار شار موتور القایی

سال ارائه:  ۲۰۱۳

۱۷ الگوریتم آشوب Learning intentional behavior in the K-model of the amygdala and entorhinal cortex with the cortico-hyppo campal formation

کنترل سیستم های آشوب همراه با عدم قطعیت پارامتری و تغتشاشات تصادفی به روش LMPC

سال ارائه:  ۲۰۱۲

۱۸ الگوریتم شناسایی An affine projection-based algorithm for identification of nonlinear Hammerste in system

یک الگوریتم شناسایی بر اساس تصویر سازی برای سیستم¬های همرشتاین غیر خطی

سال ارائه:  ۲۰۱۰

۱۹ الگوریتم کنترل چند متغیره Multivariable-PI-Based dq Current Control of voltage Source Converters With Superior Axis Decoupling Capability

کلید واژه : بردار کنترل، چند متغیره، کنترلر PI، کنترل جریان، MIMMO، ماشین

سال ارائه:  ۲۰۱۱

۲۰ الگوریتم ارزیابی اقتصادی Multiobjective particle swarm optimization for environmental economic dispatch problem

کلید واژه : بهینه سازی،  پخش بار اقتصادی

سال ارائه:  ۲۰۰۹

۲۱ الگوریتم مونت کارلو Investigating Distributed Generation Systems Performance Using Monte Carlo Simulation

شبیه سازی تولیدات (DG) در سیستم های قدرت به روش روش مونت کارلو

سال ارائه:  ۲۰۰۶

۲۲ الگوریتم جزیره ای Modeling and Performance Analysis of Microturbine Generation System in Grid ConnectedIslanding Operation

کلید واژه : توزیع پراکنده، میکروتوربین

سال ارائه:  ۲۰۱۲

۲۳ الگوریتم کنترل اکتیو ACTIVE AND RE ACTIVE POWER CONTROL AND QUALITY MANAGEMENT IN DG-GRID INTERFACED SYSTEMS

کلید واژه : توان راکتیو، توزیع قدرت،کیفیت توان، توزیع پراکنده، DG

سال ارائه:  ۲۰۰۹

۲۴ الگوریتم و ماشین بردار پشتیبان Fuzzy System Learned Through Fuzzy Clustering and Support Vector Machine for Human Skin Color Segmentation

سیستم آموزش دیده فازی با استفاده از شبکه فازی و ماشین بردار پشتیبان برای بخش‌بندی رنگی پوست صورت

سال ارائه:  ۲۰۰۷

۲۵ الگوریتم بازیابی Efficient impulse noise detection method with ANFIS for accurate image restoration

بازيابي تصوير تخريب شده با نويز ضربه­اي با استفاده از فيلتر ميانه­ي تطبيقي و فازي

سال ارائه:  ۲۰۱۱

۲۶ الگوریتم تحلیل تفکیکی خطی ۲D-LDA : A statistical linear discriminant analysis for image matrix

تشخیص چهره  به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی ۲D LDA

سال ارائه:  ۲۰۰۵

۲۷ الگوریتم مارکوف Hidden Markov Model – based Gesture Recognition with Overlapping Hand- HeadHand-Hand Estimated using Kalman Filter

تشخیص حرکت بر اساس مدل مخفی مارکف با استفاده از همپوشانی دستها و استفاده از فیلتر کالمن

سال ارائه:  ۲۰۱۰

۲۸ الگوریتم رویتگر State estimation and state feedback control for continuous fluidized bed dryers

روئیت گر حالت

سال ارائه:  ۲۰۰۴

۲۹ الگوریتم تکاملی System identification and control of robot manipulator based on fuzzy adaptive differential evolution algorithm

شناسایی و کنترل ربات با استفاده از الگوریتم تکاملی فازی تطبیقی

سال ارائه:  ۲۰۱۴

۳۰ الگوریتم فیلتر کالمن State Estimation of an Autonomous Helicopter Using Kalman Filtering

تخمین حالت های هلیکوپتر با استفاده از فیلتر کالمن

سال ارائه:  ۲۰۱۱

 

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد